مدیر عامل: سید امیر میردامادیان


رئیس هیئت مدیره: ناصر آرست